คณาจารย์

คณาจารย์ – ทีมผู้สอนเกียรตินิยมประสบการณ์ติวกว่า 15 ปี

 

1.  อ.ณิสิดามนท์  ธัญญานวพงศ์  (อ.ปอนด์)

* รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.  อ.พรชัย  จันทร์คุณาภาส  (ปลัดหนุ่ม)

                * รัฐศาสตรบัณฑิต  ม.เชียงใหม่

                ป.โท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า)

3.  อ.จินดาพัณณ์  เอี่ยมสุข 

                * ภาษาและวรรณคดีไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  มศว.

4.  อ.ศิริลักษณ์  คำภีร์  (อ.แก้ว)

                * เกียรตินิยมอันดับ 1  ภาษาอังกฤษ  (ศศ.บ.)

                ป.โท  ภาษาอังกฤษศึกษา  (ศศ.ม.)  มทส.

5.  อ.สิริพร  ทิชาชาติ  (อ.พี่จิ๊กกี๊)

                * เกียรตินิยมอันดับ 2  ภาษาอังกฤษ  (ศศ.บ.)

                ป.โท  (ศศ.ม.)   ภาษาศาสตร์ประยุกต์  (หลักสูตรนานาชาติ)  ม.มหิดล

6.  อ.ธนพร  พะยอมใหม่  (อ.จูน)

                * วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)

                ป.โท  (เกียรตินิยม)  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.)  สาขาวิศวกรรมสารสนเทศม.ลาดกระบัง

7.  อ.นันตชัย  เมฆขำ  (อ.ตู่)

                * เกียรตินิยม  (คบ.) สังคมศึกษา  ม.ขอนแก่น

                ป.โท  ค.ม.  ม.ขอนแก่น

8.  อ.ธนวัฒน์  นะรีรัมย์  (และทีมติวกฎหมาย)

                * นิติศาสตรบัณฑิต  และเนติบัณฑิตไทย

9.  อ.ชานนท์  แก้วมาตย์   (อ.บอล)

                * บริหารธุรกิจ  ม.ขอนแก่น