คณาจารย์

คณาจารย์ – ทีมผู้สอนเกียรตินิยมประสบการณ์ติวกว่า 15 ปี

 

1.  อ.ณิสิดามนท์  ธัญญานวพงศ์  (อ.ปอนด์)

* รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.  อ.พรชัย  จันทร์คุณาภาส  (ปลัดหนุ่ม)

                * รัฐศาสตรบัณฑิต  ม.เชียงใหม่

                ป.โท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด้า)

3.  อ.จินดาพัณณ์  เอี่ยมสุข 

                * ภาษาและวรรณคดีไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  มศว.

4.  อ.ศิริลักษณ์  คำภีร์  (อ.แก้ว)

                * เกียรตินิยมอันดับ 1  ภาษาอังกฤษ  (ศศ.บ.)

                ป.โท  ภาษาอังกฤษศึกษา  (ศศ.ม.)  มทส.

5.  อ.สิริพร  ทิชาชาติ  (อ.พี่จิ๊กกี๊)

                * เกียรตินิยมอันดับ 2  ภาษาอังกฤษ  (ศศ.บ.)

                ป.โท  (ศศ.ม.)   ภาษาศาสตร์ประยุกต์  (หลักสูตรนานาชาติ)  ม.มหิดล

6.  อ.ธนพร  พะยอมใหม่  (อ.จูน)

                * วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)

                ป.โท  (เกียรตินิยม)  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  (วศ.ม.)  สาขาวิศวกรรมสารสนเทศม.ลาดกระบัง

7.  อ.นันตชัย  เมฆขำ  (อ.ตู่)

                * เกียรตินิยม  (คบ.) สังคมศึกษา  ม.ขอนแก่น

                ป.โท  ค.ม.  ม.ขอนแก่น

8.  อ.ธนวัฒน์  นะรีรัมย์  (และทีมติวกฎหมาย)

                * นิติศาสตรบัณฑิต  และเนติบัณฑิตไทย

9.  อ.ชานนท์  แก้วมาตย์   (อ.บอล)

                * บริหารธุรกิจ  ม.ขอนแก่น

 

ยินดีกับลูกศิษย์นิด้าเฮ้าทุกคน
รายชื่อผู้สอบติด อปท.2560
รับ”เสื้อสามารถ “นิด้าเฮ้า ”

1. น.ส.กุลชลิตา กัมหาวงศ์ (นักพัฒนาชุมชน) ภาคกลาง เขต2 (2221404149) 0833744455
2.น.ส.นงลักษณ์ ชนไพโรจน์ (นักพัฒนาชุมชน) ภาคกลาง เขต2 (2221404179)
3. น.ส. มนภัทร ลำพูน นักทรัพยากรบุคคล อีสาน เขต 1 โทร 081 9709980
4.นางวิสา ชั้นกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อีสาน เขต 1 (0807951998)
5.นางธิฆัมพร มีปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ เหนือ เขต 2 (0990615353)
6.นายมารุตพงษ์. เพิดขุนทด. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ. อีสาน. เขต. 1. โทร 0933256036
7.น.ส.อารีรัชต์ จันทะไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลาง เขต2 โทร 0884994803
8.วรนุช. บัวเย็น 2221407029 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคกลางเขต 2
9.นายเมธาพัฒน์ สาสูงเนิน ต่ำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อีสาน เขต1 โทร 089-7155806
10.นางอิศรา เรือนไทย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน อิสาน เขต 1 (081 7582104)
11.น.ส.สวรรณยา อาจเอื้อม
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) ภาคใต้ เขต1 0822032958
12.น.ส.ธัญรดา. การรักเรียน
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) ภาคกลางเขต2 0625945915
13.น.ส.อนุศรา วงศ์เพ็ญ
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) ภาคกลางเขต 2
โทร 084-4702375
14.น.ส. ปิยาภรณ์ อาจารยานนท์
(นิติกรปฏิบัติการ) อีสาน
เขต 1 (0863965449)
15.น.ส.ภรภัทร กุลศิริ (เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน) ภาคอีสาน เขต1 (0885991715)
16.วาสุณี ศรีศิลปกร นโยบายและแผน อีสาน เขต1 0932454998
17.พรรณิการ์ รัตนเมือง นักวิเคราะห์นโยบาย เขต1 เบอร์ 089-6253335
18.วาสุณี ศรีศิลปกร 0932452998 โคราช
19.กัญญาณี ศรีโพธิ์. พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคเหนือเขต๒ (0987499849)

ผลงาน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=718765341666350&id=337993903076831

 

16444085_10202745752562930_1646969872_o

นสต.นิติพล  ลึกประโคน

13117

ติวสอบท้องถิ่น 2556และ2557 รับรองผล 100%

16237374_1175068752613527_155825731_n

ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา คอร์สติวท้องถิ่น ติดยก class^^

aas

img_1027img_1028img_1029

16244481_10202712017839583_937978291_n

 

 

 

img_1030img_103113108 13109 13110 13111 13112 13113 13114 13115 13116  13120 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13130 13131