ท้องถิ่น ภาค.ก+ข 2560

cropped-ss-1.jpg

หลักสูตรภาค ก. ท้องถิ่น

       ตรงตามเเนวข้อสอบท้องถื่น เจาะข้อสอบ 1000 ข้อ

ภาค ก.

I  ความสามารถทั่วไป-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

   วิธีคิดลัด  ตัวอย่างข้อสอบ  พร้อมเฉลยละเอียด  แบบจับมือทำเสมือน  เรียนตัวต่อตัว

    พร้อมเทคนิคสูตรลัด  มากกว่า 30 สูตร

II กฏหมาย 9 ฉบับ

     สรุปสาระสำคัญ และเฉลยข้อสอบเก่า ประกอบด้วย

  1.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 2.บริหารราชการแผ่นดิน

 3.เทศบาล

 4.อบจ.

 5.อบต.

 6.เมืองพัทยา

 7.กำหนดแผนฯ

 8.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถื่น

 9.งานสารบรรณ

 ภาค ข.

  กฏหมายที่ทุกตำเเหน่งต้องสอบ  เช่น รธน. , พรบ.ข่าวสาร , พรบ.ความรับผิดทางละเมิด , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี , การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ,อาเซียน , สรุปสาระ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

ssa

sss