เตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจ

นายสิบตำรวจ

ในแต่ละปีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนายสิบตำรวจ โดยรับจากบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิง จำนวนหลายอัตราในแต่ละปี ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนที่เปิดรับไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจจะต้องคอยติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครให้ดี

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ การรับสมัครเเละคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2558 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.น. และ บช.ตชด.

ตำรวจสายปราบปราม ทำหน้าที่ ด้านการปราบปรามผู้กระทำผิด หรืองานในสายงานของตำรวจ อยู่ในพื้นที่และเขตรับผิดชอบของ สน.ต่างๆ

ตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้านเอกสาร การสนับสนุน ตามกองบัญชาการหรือส่วนบังคับบัญชาต่างๆ รวมถึงทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เป็นบุคคลภายนอก
  2. สำหรับสายปราบปรามมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ ส่วนสายอำนวยการและสนับสนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับตามจริง เกิน/ขาดวันเดียวก็ไม่ได้)
  3. สายปราบปรามทั้งชายและหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ส่วนอำนวยการและสนับสนุน เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ต้องมีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. สำหรับเพศหญิงสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
  4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือ ปวช. ภายในวันที่วันปิดรับสมัคร (รอบจะถึงยังไม่มีกำหนดการ)
  5. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  6. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  7. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
  8. ไม่เป็นผู้ดารงตำแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง
  9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น
  10. ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (ที่เคยถูกตักสิทธิ์กรณีนี้ได้แก่ ข้อหาชุลมุนต่อสู้เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ข้อหาเสพยาบ้า ข้อหาเสพกระท่อม ข้อหาเป็นทหารกองเกินเมื่ออายุย่าง 21 ปีแต่ไม่ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกฯ ข้อหาขับรถจักรยานยนต์ขณะมึนเมา ข้อหาขับรถยนต์ขณะมึนเมา ข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ ข้อหาเล่นการพนัน ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า เสนอจำหน่ายสินค้าซึ่งมีเครื่องหมายการค้าปลอม และจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายของผู้อื่น ข้อหาบุกรุกในเคหสถาน ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย ข้อหามีกัญชาไว้ในครอบครองและฐานเสพกัญชา ข้อหาร่วมชุมนุมและทำให้ประชาชนละเมิดกฎหมาย)
  11. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  12. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (ดูคำพิพากษาว่าจำุคุกหรือไม่ รอลงอาญาไม่ใช่ประเด็น)
  13. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
  14. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น
  15. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือกฎหมายอื่น
  16. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
  17. กรณีเป็นชาย
  – ถ้าเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตที่ใช้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารต้องลงบัญชีทหารกองเกินตามกฎหมายนั้นแล้ว
  – ไม่เป็นผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ได้แก่ ทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) ผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เข้ารับราชการทหารกองประจาการในปี พ.ศ. 2555 ฯลฯ
  – ไม่เป็นผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการผ่อนผันการตรวจเลือก
  18. สำหรับสายปราบปรามไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสตลเลน (ปกติ 6/6) ด้วยตาเปล่า ส่วนสายอำนวยการและสนับสนุน ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสตลเลน (ปกติ 6/6) แต่อนุญาตให้สวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ตรวจได้
  19. ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
  20. ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียด
  21. ไม่เป็นโรคหรืออาการใด ตามที่คณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจวินิจฉัย

การรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

วิชาที่ใช้สอบ
สายปราบปราม สอบ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคมและจริยธรรม

สายอำนวยการและสนับสนุน   สอบ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบงานสารบรรณ สังคมและจริยธรรม

การทดสอบร่างกาย

ว่ายน้ํา ระยะทาง 25 เมตร ผู้ชาย ไม่เกิน 30 วินาที ผู้หญิงไม่เกิน 50 วินาที

วิ่ง ผู้ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ไม่เกินเกิน 4 นาที 55 วินาที  ผู้หญิง ระยะทาง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที