แฟรนไชส์

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b9%89%e0%b8%b23-1

 

 

fb_img_1462357099910

Nida House เป็นกิจการด้านการศึกษาในลักษณะศูนย์เตรียมสอบแบบ  On-Demand  ตอบโจทย์ความต้องการทางการศึกษาที่หลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความสะดวก  ความพึงพอใจสูงสุด  และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน  นับเป็นเวลา  15 ปี  ที่  Nida House  ได้ดำเนินธุรกิจด้านเตรียมสอบราชการและติวคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  ป.6 – ม.6  สามารถให้บริการแก่นักเรียนและผู้ต้องการสอบรับราชการ  มากกว่า  3  แสนคน  มีหลักสูตรทั้งสิ้น  29 หลักสูตร  (ข้อมูล ณ ธันวาคม  2559)

 

ทั้งนี้  Nida House  ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้น  โดยใช้ระบบแฟรนไชส์  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริหารกิจการที่คุ้มค่าต่อการลงทุน  ภายใต้ระบบการบริหารสาขา  และระบบบริหารทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดย Nida House จะเป็นที่ปรึกษา  ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด  ให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน  ระบบการเงิน  แผนการตลาด  และแผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ  รวมทั้งจัดส่งเข้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำ  และแก้ปัญหาต่างๆ

 

 

1445566864904

 

 

สิทธิประโยชน์

sss

การสนับสนุนจากทางนิด้าเฮ้า

–  การลงทุนหลักสูตรและบุคลากรผู้สอน  ตลอดอายุสัญญา

–  การให้ความรู้  และเทคนิคการบริหารการจัดการสาขา  โดยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

–  การเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ  แก้ปัญหา  อย่างสม่ำเสมอ  หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ

–  การช่วยตรวจสอบมาตรฐานศูนย์สาขาในด้านต่าง ๆ

–  การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่  (Innovation System)  เพื่อการพัฒนาสาขาให้ดีขึ้น

–  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง       และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ   ตามแผนกำหนดของนิด้าเฮ้า

–  อื่นๆ

 

 

ขั้นตอนการเป็นแฟรนไชส์

      คุณสมบัติของผู้สมัคร

–  มีความพร้อมด้านการลงทุน

–  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของนิด้าเฮ้าอย่างเคร่งครัด

–  รักงานบริการ  อดทน  ไม่ย่อท้อ

–  สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน

 

หลักฐานการสมัคร

–  ใบสมัคร  พร้อมรูปถ่าย  และสำเนาบัตรประชาชน

–  สำเนาทะเบียนบ้าน

–  ใบรับรองแพทย์  (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

 

ขั้นตอนสู่การเป็นแฟรนไชส์

–  เข้าฟังการสัมมนาการลงทุน

–  เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ

–  เข้าอบรมการบริหารจัดการสาขา

–  เริ่มบริหารจัดการสาขาแฟรนไชส์