• หลักสูตร
 • หลักสูตรที่เปิดสอนในขณะนี้ (Status หลักสูตร)

  กำหนดการสอบเป็นนายร้อยตำรวจ 2561
  Update ล่าสุด วุฒิ ป.ตรี ชาย/หญิง

  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

  ติว ก.พ. สัญจร  3 จังหวัด

  สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ 2561

  สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561

  คุณสมบัติผู้สมัครสอบ ก.พ.
  สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่

  1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3.ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)
  4.ระดับปริญญาโท (ป.โท)
  รับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว รวมถึงผู้ที่กำลังเรียนอยู่เทอมสุดท้ายด้วย
  (ยังไม่รับ วุฒิ ม.6)

  ก.พ. สอบ 3 วิชา

  1. สอบวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

  การทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป จะประกอบด้วย
  1. อนุกรม 5 ข้อ
  2. โจทย์คณิตศาสตร์ 4 ข้อ
  3. โอเปอเรชั่น 1 ข้อ
  4. ตาราง 5 ข้อ
  5. สดมภ์ 5 ข้อ
  6. อุปมา – อุปมัย 5 ข้อ
  7. การสรุปความจากเงื่อนสัญลักษณ์ 5 ข้อ
  8. การสรุปความจากเงื่อนไขภาษา 5 ข้อ
  9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 5 ข้อ
  รวม 40 ข้อ  2. สอบวิชาภาษาไทย
  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

  ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

  การทดสอบวิชาภาษาไทย จะประกอบด้วย
  1. เรียงข้อความ 5 ข้อ
  2. หลักภาษา 5 ข้อ
  3. ตีความ สรุปความ (บทความสั้น / บทความยาว) 10 ข้อ

  รวม 20 ข้อ

  เกณฑ์การผ่าน

  ระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี
  ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 60% = สอบผ่าน 36 ข้อ

  ระดับ ป.โท
  ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 65% = สอบผ่าน 39 ข้อ  3. สอบความสามารถทางด้านภาษา
  (คะแนน 50 คะแนน)

  ความเข้าใจภาษา จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความได้ แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลำดับข้อความได้ถูกต้อง

  การทดสอบความสามารถทางด้านภาษา
  1. Conversation 5 ข้อ
  2. Grammar 5 ข้อ
  3. Vocab 5 ข้อ
  4. Reading 10 ข้อ
  (บทความสั้น บทความยาว) 10 ข้อ

  รวม 25 ข้อ

  เกณฑ์การผ่าน
  ระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี และ ป.โท
  ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 50% = สอบผ่าน 13 ข้อ

  สถานที่สอบ ก.พ. 
  13 ศูนย์สอบ ก.พ. ทั่วประเทศ
  (จังหวัดที่ใช้เป็นสถานที่สอบ)
  1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,000 ที่นั่งสอบ
  2. พระนครศรีอยุธยา 20,000 ที่นั่งสอบ
  3. ราชบุรี 23,000 ที่นั่งสอบ
  4. ฉะเชิงเทรา 20,000 ที่นั่งสอบ
  5. ชลบุรี 30,000 ที่นั่งสอบ
  6. เชียงใหม่ 30,000 ที่นั่งสอบ
  7. พิษณุโลก 37,000 ที่นั่งสอบ
  8. นครราชสีมา 30,000 ที่นั่งสอบ
  9. อุดรธานี 30,000 ที่นั่งสอบ
  10. อุบลราชธานี 30,000 ที่นั่งสอบ
  11. ขอนแก่น 30,000 ที่นั่งสอบ
  12. สุราษฎร์ธานี 30,000 ที่นั่งสอบ
  13. สงขลา 40,000 ที่นั่งสอบ
  รวม 13 ศูนย์สอบ 450,000 ที่นั่งสอบ  รายละเอียดการประกาศสอบ ก.พ.

  ไฟล์ประกาศสอบ ก.พ. 2561


  วิธีการสมัครสอบ ก.พ. 

  สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น (ไม่ใช่เอกสาร เพียงแค่กรอกข้อมูล)
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com

  ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผ่านธนาคารกรุงไทย

   

  การสอบ ก.พ. คืออะไร?
  ก.พ. อ่านว่า กอ-พอ เป็นการสอบเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือน (ข้าราชการอื่น ที่ไม่ใช่ทหาร ตำรวจ)

  ไม่ต้องสอบพละ วิ่ง ว่ายน้ำ
  สายตาสั้น ยาว เอียงได้ ไม่มีการตรวจสายตา
  ไม่จำกัดน้ำหนัก และส่วนสูง

  บรรจุเป็นข้าราชการ มีสวัสดิการ งานมั่นคง
  ไม่จำกัดเพศ และอายุ
  สอบ ก.พ. ภาค ก ผ่านครั้งเดียว เก็บไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต

  แนวข้อสอบ ชุดที่ 1

  ข้อสอบจริง ก.พ. 2560 ชุดที่ 2

  ปล.เฉลยข้อสอบ เป็นคลิปวิดีโอ ติดตามในเพจ

  https://www.facebook.com/nidahouse/

  เปิดรับสมัครแล้ว ภาค ก. 61

  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

  กำหนดการสอบ

  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

  ติวนายสิบทหาร – จ่าอากาศ


  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

  นักเรียน เตรียมทหาร

  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

   

  ตำรวจ ประจำปี 2560 มาแล้วๆๆๆ
  เปิดสอบจำนวน 5,000 อัตรา
  ตำแหน่ง
  1. สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) จำนวน 4,700 อัตรา
  2. สายปฏิบัติการพิเศษ (นสต.2) จำนวน 150 อัตรา
  3. สายปราบปรามทั่วไป (นสต.3) จำนวน 150 อัตรา
  หน่วยรับสมัครสอบ
  ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1) ถึง ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
  กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
  รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่ : http://www.nidahouse789.com
  รับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
  จองติวรับรองผล (รับจำนวนจำกัด)
  โทร. 0935363615
  ไลน์ไอดี : sudavadee2522


  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด


  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

   


  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

   

  อยู่ที่ไหนก็ติวได้เพียงมีเน็ต มือถือ หรือโน้ตบุ๊ค
  📌📌📌เอกสารส่งตรงถึงบ้าน (EMS)
  ✔ดูย้อนหลังกี่รอบก็ได้ตามต้องการ (On Demand)
  ✔เข้มข้นสุด คุณภาพ อันดับ1🎯แห่งปี

  🔖🔖🔖พิเศษ เทียบเท่า คอร์สรับรองผล 16,000 บาท เหลือเพียง 3,300 บาทเท่านั้น!!! (15 คนสุดท้าย)

  🏆🏆🏆คอร์ส􂜁􀄓s􏿿uper VIP 60 ชั่วโมง++ เพียง 3,900 บาท (..จากคอร์สรับรองผล 16,000 บ.)

  🔘🔘🔘Tel:09-35-3636-15
  ขั้นตอนการสมัคร…📩📩📩

  🔑🔑🔑สมัครโอนแล้วแจ้ง
  ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ พร้อมเพสบุ๊คส่วนตัว
  🔊🔊🔊ทีมงานจะเชิญเข้ากลุ่มติว ภายในวันรุ่งขึ้น (ไม่เกิน 24 ชม.)


  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

   

  คอร์สติวเข้ม 2 วัน (5 จังหวัด) ติวเทคนิคลัด เพียบ!!!

  เจาะข้อสอบลับ 100% เพียง 2,800 บาท เท่านั้น (เต็ม 3,900 บ.)

  ฟรีคอร์สออนไลน์ มูลค่า 3,000 บ. ฟรี  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

   

  หลักสูตร ติวสด เน้นความเข้าใจ (สาขาโคราช และ บุรีรัมย์)
  1.คอร์สรับรองผล 60 ชม.
  2.คอร์ส 40 ชม.ปรับพื้นฐาน+สูตรลัด+ตะลุยข้อสอบจริง
  ตารางติวนายสิบตำรวจ สาขาโคราช

  ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ 10.00-16.00น.


  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

   


  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

   


  คลิ๊กภาพดูรายละเอียด

   

  สนใจสมัครเรียน
  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

  โทร. 093-536 3615

  Line ID : sudavadee2522

  Line Code:  คลิกรูปเพื่อเพิ่มเพื่อน

  aas

   

   

   

   

   

  ยินดีกับลูกศิษย์นิด้าเฮ้าทุกคน
  รายชื่อผู้สอบติด อปท.2560
  รับ”เสื้อสามารถ “นิด้าเฮ้า ”

  1. น.ส.กุลชลิตา กัมหาวงศ์ (นักพัฒนาชุมชน) ภาคกลาง เขต2 (2221404149) 0833744455
  2.น.ส.นงลักษณ์ ชนไพโรจน์ (นักพัฒนาชุมชน) ภาคกลาง เขต2 (2221404179)
  3. น.ส. มนภัทร ลำพูน นักทรัพยากรบุคคล อีสาน เขต 1 โทร 081 9709980
  4.นางวิสา ชั้นกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อีสาน เขต 1 (0807951998)
  5.นางธิฆัมพร มีปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ เหนือ เขต 2 (0990615353)
  6.นายมารุตพงษ์. เพิดขุนทด. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ. อีสาน. เขต. 1. โทร 0933256036
  7.น.ส.อารีรัชต์ จันทะไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลาง เขต2 โทร 0884994803
  8.วรนุช. บัวเย็น 2221407029 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคกลางเขต 2
  9.นายเมธาพัฒน์ สาสูงเนิน ต่ำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อีสาน เขต1 โทร 089-7155806
  10.นางอิศรา เรือนไทย
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน อิสาน เขต 1 (081 7582104)
  11.น.ส.สวรรณยา อาจเอื้อม
  (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) ภาคใต้ เขต1 0822032958
  12.น.ส.ธัญรดา. การรักเรียน
  (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) ภาคกลางเขต2 0625945915
  13.น.ส.อนุศรา วงศ์เพ็ญ
  (นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ) ภาคกลางเขต 2
  โทร 084-4702375
  14.น.ส. ปิยาภรณ์ อาจารยานนท์
  (นิติกรปฏิบัติการ) อีสาน
  เขต 1 (0863965449)
  15.น.ส.ภรภัทร กุลศิริ (เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน) ภาคอีสาน เขต1 (0885991715)
  16.วาสุณี ศรีศิลปกร นโยบายและแผน อีสาน เขต1 0932454998
  17.พรรณิการ์ รัตนเมือง นักวิเคราะห์นโยบาย เขต1 เบอร์ 089-6253335
  18.วาสุณี ศรีศิลปกร 0932452998 โคราช
  19.กัญญาณี ศรีโพธิ์. พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ภาคเหนือเขต๒ (0987499849)

  ผลงาน

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=718765341666350&id=337993903076831

   

  16444085_10202745752562930_1646969872_o

  นสต.นิติพล  ลึกประโคน

  13117

  ติวสอบท้องถิ่น 2556และ2557 รับรองผล 100%

  16237374_1175068752613527_155825731_n

  ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา คอร์สติวท้องถิ่น ติดยก class^^

  aas

  img_1027img_1028img_1029

  16244481_10202712017839583_937978291_n

   

   

   

  img_1030img_103113108 13109 13110 13111 13112 13113 13114 13115 13116  13120 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13130 13131